NEET IDEA - Podpora digitálních rodilých mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní žádného vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv.NEET) pro jejich návrat do hlavního vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti

Domů

Vítá vás projekt NEET IDEA. Čeho projekt NEET IDEA dosáhl? Projekt NEET IDEA podporuje digitální rodilé NEETs aby se znovu začlenili do hlavního vzdělávacího proudu, odborné přípravy a zaměstnání. Tento projekt se zaměřuje na mladé dospělé ve věku 20-34 let, kteří jsou na okraji hlavního proudu společnosti - tito mladí lidé jsou často klasifikováni jako NEET, tj. nejsou zaměstnáni, nevzdělávají se ani nepracují.

Projekt NEET IDEA poskytl žákům příležitost zvýšit si kvalifikaci v oblasti digitální a sociální mediální produkce. Ve spolupráci s pedagogy projekt propagoval neformální vzdělávací zdroje na míru v oblasti tvorby digitálních a sociálních médií. Nabídkou výukových materiálů, které oslovují mladé digitální domorodce, podpořil projekt NEET IDEA účastníky v rozvoji užitečných dovedností, rozvoji chování a změně postojů k návratu do vzdělávání, zaměstnání nebo odborné přípravy v budoucnu.

O

Během projektu NEET IDEA se účastníci seznámili s výzkumem, tvorbou příběhu, scénářem, plánováním, navrhováním, prezentací, natáčením, střihem a produkcí krátkých filmů. Projekt NEET IDEA otevřel mladým lidem mnoho dveří ke vzdělávání, a to díky široké škále rolí, které se na mediální produkci podílejí. Tento projekt pomohl mladým lidem překonat jejich osobní obavy a překážky v přístupu ke vzdělávacím zdrojům. Toto povzbuzení bylo ještě umocněno možností účastníků akreditovat své učení a zvýšilo jejich motivaci pokračovat prostřednictvím rámce Open Badges.

Projekt NEET IDEA se zaměřil na posilování dovedností a postojů mladých dospělých NEETs, které podporují jejich osobní růst a naplnění. Tento projekt podporoval budování sebedůvěry a sebeúcty prostřednictvím práce v týmovém prostředí, respektování a úcty k ostatním. Projekt NEET IDEA poskytl mladým dospělým příležitost stát se součástí filmového štábu tím, že podporoval studenty v natáčení různých typů krátkých filmů s názvem "Moje práce snů". Tyto produkce byly různé: komediální skeče, dokumentární filmy, mockumentary, krátké filmy s vážnou tématikou atd. a všechny vznikaly z pohodlí jejich chytrých telefonů! Tyto filmy si můžete prohlédnout na stránce NEET IDEA na YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8X5Dbog4mM_9pmbVGptVVxLnrpWmSTCD

NEET IDEA se také snažil vybudovat porozumění digitálnímu prostředí pro vzdělavatele dospělých, aby jim umožnil a usnadnil práci s dnešními mladými digitálními domorodci, kteří mají technologie zakořeněné ve své každodenní rutině. NEET IDEA potvrdil, jak je důležité, aby se různé generace spojily a spolupracovaly, a podpořily tak vzdělávání a zaměstnanost mladých lidí.

V průběhu projektu NEET IDEA jsme školili vzdělavatele dospělých, aby využívali a seznámili se s řadou na míru šitých vzdělávacích přístupů k zapojení mladých dospělých NEETs do budování jejich sebedůvěry a kompetencí. Díky zkoumání neformálních metod vzdělávání se pedagogové věnovali mnoha metodám podpory mladých dospělých, aby se znovu zapojili do vzdělávání a učinili první kroky při plánování kariéry v odvětví digitálních a sociálních médií. Tento projekt podnítil pedagogy k tomu, aby se naučili a zavedli do praxe přístupy zakotveného učení, které jim umožní navázat kontakt s NEETs a zapojit je, a podpořit tak jejich opětovné zapojení do vzdělávání, zaměstnání nebo odborné přípravy

jakob-owens-HuNenPCNG84-unsplash
Project Number:

2020-1-LT01-KA204-077837

Partneři

NEET IDEA byl financován s podporou programu Erasmus +. Projekt NEET IDEA byl zahájen v říjnu 2020 a potrvá do července 2022. Projekt NEET IDEA v současné době realizuje tým sedmi organizací z Litvy, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Irska, Polska a Španělska.

VSI Inovaciju Biuras (Litva)

VSI Inovaciju Biurus (VSI Innovation Office) je koordinátorem projektu NEET IDEA. Jedná se o organizaci se sídlem v Litvě, jejímž cílem je vytvářet podpůrná prostředí podporující aktivitu, kreativitu, podnikání a inovace. Tato organizace usiluje o posílení postavení mladých lidí a výrazně podporuje podnikání mladých lidí. Chápou důležitost „učení se praxí“ a povzbuzují mladé lidi k získávání skutečných životních zkušeností prostřednictvím stáží a dobrovolné práce. Cílem VSI je působit jako „inkubátor dobrých nápadů“, protože propagují a povzbuzují inovativní společnosti.

Druzhestvo Znanie (Bulharsko)

Druzhestvo Znanie (Znanie Association) je nevládní organizace, která byla založena v roce 1990 v bulharské Sofii. Jejich úkolem je shromáždit silné stránky různých odborníků za účelem implementace a organizace školicích a vzdělávacích materiálů. Přitom se snaží podporovat osobní rozvoj, odbornou přípravu a vzdělávání prostřednictvím neformálních vzdělávacích aktivit. Sdružení Znanie se zaměřuje na vzdělávání a školení lidí v každé věkové kategorii s cílem vytvořit inkluzivnější a vylepšené společnosti.

AKLUB Centrum Vzdělávání a Poradenství (Česká republika)

AKLUB Centrum Vzdělávání a Poradenství je organizace založená v roce 1997 v České republice. AKLUB podporuje služby, které rozvíjejí vzdělávací a integrační programy a produkty pro profesionály, odborníky, mladé lidi, znevýhodněné lidi a jejich rodiny. Tato organizace se pravidelně účastní národních a mezinárodních projektů, které zahrnují celoživotní učení, vzdělávací postupy, koučování, e-learning, distanční vzdělávání, metody poradenství a integrační programy. AKLUB přímo implementuje směs osobního a teoretického rozvoje ke zlepšení kvality vzdělávání a inkluze.

The Rural Hub (Irsko)

The Rural Hub je irské sdružení založené v roce 2012, které poskytuje specifické vzdělávací programy za účelem podpory a pomoci členům znevýhodněných komunit. The Rural Hub se zaměřuje na podporu sociálního začleňování a nabízí řešení, která podporují integraci komunit migrantů a marginalizovaných studentů do hlavního proudu vzdělávání. Kromě toho se specializují na vzdělávání, e-learning, mediální produkci, vývoj, výzkum a rozvoj komunity. Rural Hub si klade za cíl podporovat větší zapojení komunity a lepší sociální začlenění zaměřením na růst izolovaných komunit. Rural Hub provozuje zónu digitálních médií (DMZ) ve Virginii v Irsku, kde poskytují školení o produkci digitálních médií na míru mládeži, migrantům a komunitním skupinám. Tím, že pracovalo na národních a EU financovaných projektech, toto sdružení podpořilo místní skupiny mládeže, komunity migrantů, seniory a jednotlivce, kteří chyběli ve vzdělávání, aby se znovu zapojili do poskytovatelů služeb a hlavního proudu vzdělávání. Rural Hub poskytuje řadu rozmanitých programů na podporu nové generace kreativních jednotlivců při budování a udržování úspěšné kariéry

ARPIS Asociación Regional para la Inclusion Social (Španělsko)

ARPIS Asociación Regional para la Inclusión Social (ARPIS Regionální sdružení pro sociální začleňování) je španělská organizace založená v roce 2018. Tato nevládní organizace se soustřeďuje na odstraňování překážek podporujících sociální začleňování, zejména pro jednotlivce a rodiny ze znevýhodněného sociálního prostředí. Jejich 3 hlavní oblasti práce jsou: vzdělávání, individuální podpora a vytváření sítí. Prostřednictvím těchto oborů se ARPIS zaměřuje na poskytování formálních a neformálních vzdělávacích zdrojů pro všechny věkové skupiny v rámci komunity za účelem integrace všech členů společnosti. Tato organizace nabízí individuální, profesionální a dobrovolnou podporu spojující lidi z různých prostředí a podporující inkluzivnější společnosti

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Polsko)

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Centrum pro vzdělávání a výzkum INNEO) je polská organizace. INNEO se zaměřuje na sociální a ekonomický rozvoj prostřednictvím oblastí výzkumu, školení počítačových služeb, vedení, trhu práce, projektového managementu, mediální produkce a podnikání. Primárním cílem INNEO je poskytovat školení a výzkum na místní i mezinárodní úrovni. Tato organizace vytváří výukové materiály, školení a mentorské systémy s cílem podpořit integraci mladých lidí na trh práce tím, že zvýší jejich kompetence a bojují proti nezaměstnanosti. INNEO je vášnivý pro kreativní a inovativní modely poskytování vzdělávání, aby podpořil učení a příležitosti na trhu práce.

callidus

Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih (Chorvatsko)

Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih (Callidus – Institute for Adult Education) is an institute that creates and develops numerous educational programmes. Their areas of expertise are management, personal development, marketing, sales, tourism, gastronomy, finance, business, economics, and construction. Callidus are leading educational innovators who specialise in fulfilling the needs and requirements of VET learners, employees, and unemployed people. This institution implements support that motivates learners and encourages the integration of unemployed people into the labour market. Callidus’ mission is to provide innovative educational programmes and projects to address challenges that exist within the sectors of education and employment. Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih (Callidus - Institut pro vzdělávání dospělých) je institut, který vytváří a rozvíjí četné vzdělávací programy. Specializují se na oblast managementu, osobního rozvoje, marketingu, prodeje, cestovního ruchu, gastronomie, financí, obchodu, ekonomiky a stavebnictví. Callidus jsou přední inovátoři ve vzdělávání, kteří se specializují na plnění potřeb a požadavků studentů, zaměstnanců a nezaměstnaných v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Tato instituce zavádí podporu, která motivuje studenty a podporuje integraci nezaměstnaných na trh práce. Posláním Callidus je poskytovat inovativní vzdělávací programy a projekty zaměřené na výzvy, které existují v odvětvích vzdělávání a zaměstnanosti.

Učební materiály

Projekt NEET IDEA pomohl digitálním rodilým NEETs zpět do hlavního vzdělávacího proudu, odborné přípravy a zaměstnání. Partneři projektu NEET IDEA spolupracovali po celou dobu trvání projektu na tvorbě následujících inovativních výukových materiálů:

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání zkoumá různé role pedagogů a podpůrných pracovníků v prostředí integrovaného učení. Zaměřuje se na všudypřítomnost online vzdělávacích prostředí, která velmi přitahují cílovou skupinu NEET mladých dospělých. Osobní setkání se zaměřují na budování kompetencí a důvěry pedagogů, aby mohli ve své komunitě rozvíjet projekty digitálních médií a krátké filmy s mladými dospělými NEET. Zdůrazňuje také klíčové strategie zapojení, které lze použít k zapojení těchto těžko dostupných studentů. Tento program zajišťuje, že učitelé dospělých mají schopnost využívat online výukové zdroje a být pohodlní při provádění online úkolů. Pedagogové dospělých budou vhodně vyškoleni v kombinovaných modelech intervence, aby porozuměli výhodám online učení a byli si plně vědomi rizik, která jsou s online prostředím spojena. In-Service Training Program NEET IDEA významně přispívá k rozvoji inkluzivity marginalizovaných skupin v mnoha vzdělávacích zařízeních. 

Kompendium zdrojů založených na dotazech a integrovaných vzdělávacích zdrojích

Aby bylo možné realizovat iniciativu kombinovaného učení v rámci tohoto projektu, musí pedagogové plně porozumět základním a průřezovým dovednostem založeným na digitálním a mediálním prostředí. Zdroje uvedené v tomto souboru motivovaly NEET jedince k rozvoji kritického myšlení, výzkumných a organizačních dovedností a k získání náhledu na implementaci digitálně-výukového prostředí. Mladí dospělí NEETs byli požádáni, aby vytvořili krátké filmy, které se týkaly ústředního tématu "Moje práce snů". Účastníci měli příležitost, aby jejich filmy zhlédli jejich vrstevníci v sedmi různých zemích EU. Tento přístup pomohl účastníkům zjistit více o sobě samých a dozvědět se na základě svých produkcí více o jiných osobách. Zdroje nabízejí šablony pro různé fáze předprodukce, produkce a postprodukce, které jim pomohly při tvorbě filmů. Jednotlivci využili této příležitosti ke zlepšení svých filmařských dovedností a zároveň chytře představili a analyzovali pojem zaměstnání. Aktivity v této sadě nástrojů podpořily vzdělavatele dospělých v tom, aby dali hlas mladým dospělým NEETs, a ti se tak mohli zapojit do procesu plánování kariéry prostřednictvím filmové tvorby. Zdroje projektu NEET IDEA navrhly způsob myšlení, který účastníkům umožňuje představit si budoucnost, v níž zaměstnání hraje v jejich životě hlavní roli. Pokud máte zájem dozvědět se více o tvorbě filmů, najdete tyto materiály na MOOC NEET IDEA. 

MOOC - otevřené / online / digitální vzdělávání - obrovský otevřený online kurz

V rámci pokračování tématu technologií je pro tento projekt k dispozici MOOC (Massive Open Online Course), který umožňuje přístup k souboru nástrojů pro základní dovednosti a ke zdrojům pro školení na pracovišti. Vzdělavatelé dospělých, kteří MOOC využívají, mohou sledovat úroveň dosažených dovedností žáků, které podporují, a samotní žáci mají možnost vytvořit si portfolio dovedností shromažďováním odznaků v online pase dovedností. Tento portál je navržen tak, aby podporoval interaktivní výuku, ke které lze přistupovat na nejrůznějších zařízeních. Na platformě jsou k dispozici také chatovací místnosti, fóra a nástroje pro zasílání zpráv, které podporují online interakci mezi jednotlivými uživateli. Cílem této platformy je přilákat a umožnit mladým dospělým NEETs a pedagogům dospělých snadný přístup ke zdrojům projektu NEET IDEA.

Zapojte se

Chcete-li se zapojit a podpořit náš projekt, najděte nás a sledujte nás na Facebooku na adrese:
https://www.facebook.com/NEETIDEAproject/

Podpora Evropské komise pro produkci této publikace nepředstavuje schválení obsahu, který odráží názory pouze autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací v ní obsažených.

cs_CZCzech