NEET IDEA – Подкрепа на младежи да се върнат в системите на образованието, обучението и заетостта.

Начало

Добре дошли в проекта NEET IDEA. Какво ще постигне проектът NEET IDEA? Ще подпомогне дигитално грамотни обезкуражени лица да се върнат в системите на образованието, обучението и заетостта. Проектът се фокусира върху младежи 20 – 34 г., които са в периферията на обществото – често класифицирани като NEET (нито в обучението и образованието, нито на трудовия пазар).

Проектът NEET IDEA ще осигури на обучаемите възможност да повишат уменията си по отношение на създаване на съдържание за дигиталните и социалните медии.Чрез работа с обучители, проектът ще предостави и специално разработени ресурси за неформално обучение, за създаването на дигитални продукти в социалните медии. Чрез предоставянето на привлекателни за дигитално грамотните младежи обучителни материали, NEET IDEA ще насърчи участниците да формират полезни умения и да променят нагласите си за повторно включване в обучителни или образователни дейности, или в намирането на работа.

Относно

По време на проекта NEET IDEA участниците ще бъдат включение в различни дейности: проучване, създаване истории и сценарии, планиране, дизайн, представяне, заснемане и редакция на на кратки филми. NEET IDEA отваря много врати за учене на младите хора, чрез широкия спектър роли, които трябва да приемат при създаването на медиен продукт. Проектът може да помогне за преодоляване на страхове и бариери при използването на обучителни ресурси. Събирането на значки за изграждане на портфолио на умения ще допринесе за стимулирането на младежите част от дейностите на проекта.

 

NEET IDEA се фокусира върху подпомагането на млади обезкуражени лица чрез формирането на умения и нагласи за личностно израстване и удовлетворение. Проектът се стреми да развие самочувствието чрез работа в екип и взаимно уважение. Проектът NEET IDEA дава на младежите възможност да станат част от снимачен екип, като ги окуражава да направят къси филми, наречени „Моята работа-мечта“. Продукциите могат да варират: комедиен скеч, документален филм, сатира, късо филмче на сериозна тематика, и т.н., и всичко това произведено, използвайки удобството на смарт устройствата им.

 

NEET IDEA работи и за по-добро разбиране на дигиталната среда от обучителите, за да им даде възможност за фасилитиране на днешните дигитално грамотни младежи, за които технологиите са част от ежедневието. NEET IDEA разпознава колко важно е това за различните поколения, за да се обединят и да работят заедно, особено за промотиране на ученето и заетостта сред младите хора.

По време на проекта NEET IDEA ще обучим млади обучители да се запознаят и използват широк набор от обучителни подходи за ангажиране на младежи от NEET групата, за изграждане на тяхната увереност и компетенции. Чрез използването на неформални методи за обучение, обучителите могат да прилагат много методи за подкрепа на младите хора да се включат отново в образователната система, и да предприемат първи стъпки в планирането на кариера в сферата на дигиталните и социални медии. Проектът окуражава обучителите в овладяването и прилагането на обучителни методи, които да ги свързват и ангажират младежите от NEET групата, да ги подкрепят в тяхната реинтеграция в системите на обучение, образование и/или заетост.

jakob-owens-HuNenPCNG84-unsplash
Project Number:

2020-1-LT01-KA204-077837

Партньори

NEET IDEA се финансира с подкрепата на програма Еразъм +. Проектът NEET IDEA стартира през октомври 2020 г. и ще продължи до юли 2022 г. В момента NEET IDEA се изпълнява от екип от седем организации от Литва, България, Хърватия, Чехия, Ирландия, Полша и Испания.

VSI Inovaciju Biuras (Литва)

VSI Inovaciju Biuras е координатор на проекта NEET IDEA. Организацията е базирана в Литва и основната й цел е да създава подкрепяща среда, която насърчава активност, креативност, предприемачество и иновации. Организацията е насочена към млади хора, и силно подкрепя предприемачеството. В основата е разбирането на важността на „учене чрез правене“, като младите хора са подкрепени да придобиват жизнен опит чрез практики и доброволческа работа. Една от целите на VSI е да работи като „инкубатор на добри идеи“ чрез промотиране и подкрепа на иновативни общества.

Дружество Знание (България)

Дружество Знание е неправителствена организация, създадена през 1990 г. в София, България. Мисията ни е, чрез обединението на различни експерти да организираме и провеждаме обучения, използвайки иновативни обучителни подходи и материали. Чрез неформално обучение подкрепяме личностното и професионално развитие. Дружество Знание е насочено към обучение и образование на хора от всички възраствои групи, с цел създаване на едно по-добро и включващо общество.

AKLUB Centrum Vzdelavani a Poradenstvi (Чешка република)

AKLUB (Център за образование и консултиране) e организация, създадена през 1997 г в Чешката република. AKLUB предлага услуги, развиващи образователни и интегриращи програми и продукти за професионалисти, експерти, млади хора, и хора в неравностойно положение, както и на техните семейства. Организацията редовно се включва в национални и международни проекти, които се фокусират върху учене през целия живот, образователни практики, коучинг, е-обучение, дистанционно обучение, методи за консултиране, и програми за интеграция. AKLUB прилага разнообразие от програми за личностно развитие, и теоретични разработки, с цел подобряване на качеството на образованието и възможностите за включване.

The Rural Hub (Ирландия)

The Rural Hub е ирландска организация, основана през 2012, която предлага специфични обучителни програми с цел подкрепа на членовете на обществото в непривилигировано положение. The Rural Hub се фокусира върху окуражване на социалното включване и предлага решения, които поткрепят интеграцията на мигрантски общности и маргинализирани обучаеми в системата на образованието. Заедно с това, се специализират в образователни дейности, и-обучение, създаване на медийни продукти, разработки, проучвания, и развитие на общността. The Rural Hub е насочена към подкрепа и по-осезаемо включване чрез развитие на изолирани общности. Организацията управлява Digital Media Zone (DMS) във Вирджиния, Ирландия, където създава специални медийна продукция, насочена към обучение на младежи, мигранти и други групи от общността. Чрез работата си по национални и международни проекти, асоциацията подкрепя местни младежки групи, мигрантски общности, възрастни жители, и отделни лица, които да се включат отново в системата на образованието и обучението. The Rural Hub предоставя различни програми за подкрепа на следващото поколение от креативни хора за изграждане на успешна кариера.

ARPIS Asociación Regional para la Inclusion Social (Испания)

ARPIS Asociación Regional para la Inclusión Social (ARPIS Regional Association for Social Inclusion) е испанска организация, създадена през 2018 г. Фокусът е върху премахването на бариерите за насърчаване на социалното приобщаване, предимно за лица и семейства от социално слаби среди. Техните 3 основни области на работа са: Образование, индивидуална подкрепа и работа в мрежа. Чрез тези области ARPIS се фокусира върху предоставянето на формални и неформални образователни ресурси за всички възрасти в общността, за да интегрира всички членове на обществото. Тази организация предлага индивидуална, професионална и доброволческа подкрепа за обединяване на хора от различни среди и подкрепа за по-приобщаващи общества.

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Полша)

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Център за обучение и проучвания INNEO) е полска организация. INNEO се фокусира върху социалното и икономическо развитие чрез проучвания, обучения по компютърни технологии, лидерство, пазар на труда, проектен менджмънт, медийни продукти и предприемачество. Основната цел на INNEO е да предоставя обучения и да провежда проучвания на местно и международно ниво. Организацията създава обучителни материали, курсове и системи за менторинг с цел подпомагане на младите хора да се реинтегрират на пазара на труда чрез повишаване на компетентностите си. INNEO са силни привърженици на иновативни модели за предоставяне на подкрепящо обучение и възможности наосечни към пазара на труда.

callidus

Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih (Хърватска)

Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih (Институт за образование на възрастни) е институт, който създвава и развива различни образователни програми. Сферата им на дейност е основно: мениджмънт, личностно развитие, маркетинг, продажби, туризъм, гастрономия, финанси, бизнес, икономика, и строителство. Callidus са водеща иновативна образователна организация в удовлетворяването на нуждите и изискванията на обучаемите в ПОО, работодателите и безработните. Институтът предлага подкрепа, която мотивира обучаемите и окуражава безработните лица в тяхната интеграция на пазара на труда. Мисията на Callidus е да предлага иновативни образователни програми и проекти, с които да адресира предизвикателствата в сферите на образование и заетост.

Обучителни материали

Проектът NEET IDEA има за цел да подпомогне връщането на младежите от групата на NEET към масовото образование, обучение и заетост. За да постигнат тези цели, партньорите по проекта NEET IDEA си сътрудничат през целия период на проекта, за да изготвят следните иновативни учебни материали:

Обучителна програма

Програмата за обучение изследва различните роли на преподаватели и подпомагащи служители по време на обучение в работна среда. Тя се фокусира върху широкото разпространение на онлайн средата за обучение, коята е силно предпочитана от целевата NEET група. Присъствените сесии се фокусират върху изграждането на компетентности и увереността на преподавателите, така че те да могат да разработват проекти за дигитални медии и късометражни филми съвместно с млади хора в тяхната общност. Проектът също така набляга на ключови стратегии за ангажиране. Тази програма гарантира, че преподавателите на възрастни имат способността да използват онлайн учебни ресурси и да се чувстват комфортно при изпълнението на онлайн задачи. Преподавателите ще бъдат обучени в смесени обучителни модели за интервенция, за да изследват ползите от онлайн обучението и да са напълно наясно с рисковете, свързани с онлайн средата. Програмата за обучение на NEET IDEA допринася значително за развитието на приобщаването на маргинализираните групи в много образователни среди. 

Предлага се на английски от януари 2022 г.

Сборник с обучителни ресурси, базирани на проучване на нуждите

В допълнение към смесеното обучение, предвидено в проекта, обучителите трябва напълно да разбират базовите и интердисциплинарните умения, необходими за създаване на дигитални и медийни продукти. Ресурсите, представени в този сборник целят да мотивират представителите на целевата група да развият критическо мислене, умения за провеждане на проучвания, организационни умения, и да го вдъхновят за прилагането им в дигитална учебна среда. Младежите са помолени да разработят късометражни филми, отнасящи се до основната тема: „Моята мечтана работа“. Участниците ще имат възможност да покажат своите продукции на връстници в седем различни държави от ЕС. Този подход може да помогне на учащите се да открият повече за себе си и другите чрез техните продукции. Ресурсите предлагат материали за различните етапи: предварителна продукция, продукция и постпродукция, за да подпомогнат създаването на филми. Хората могат да използват тази възможност, за да подобрят своите умения за създаване на филми, като същевременно хитро въвеждат и анализират концепцията за заетост. Дейностите в този инструментариум подпомагат преподавателите на възрастни да дадат думата на NEET младежи, така че те да могат да се ангажират с процесите на планиране на кариерат чрез създаването на филми. Ресурсите на проекта NEET IDEA предлагат начин на мислене, който насърчава участниците да си представят бъдеще, където заетостта играе важна роля в живота им. 

Available in English from September 2021.

MOOC – Massive Open Online Course – Свободен/Онлайн/Дигитален курс

За да продължим темата за технологиите, проект е на разположение в MOOC (Massive Open Online Course), който осигурява достъп до всички ресурси. Обучителите, които използват MOOC, ще могат да проследяват как се справят обучаемите, които подкрепят, а самите обучаеми ще имат възможност да изградят портфолио от умения, като събират значки. Този портал е проектиран да поддържа интерактивно обучение, което може да бъде достъпно на различни устройства. Чат стаи, форуми и приложения за съобщения също са на разположение на платформата в подкрепа на онлайн взаимодействието между отделните потребители. Тази платформа има за цел да привлече и даде възможност на младежи и преподаватели да имат достъп до ресурсите на проекта NEET IDEA с лекота.

Предлага се на английски от октомври 2021 г.

Включете се

За да се включите и да подкрепите проекта, моля, намерете ни и ни последвайте във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/NEETIDEAproject/

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

bg_BGBulgarian